preskoči na sadržaj

Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli

Login

ured@os-vkovacica-humnasutli.skole.hr

RADNO VRIJEME

KONTAKTI

_______________________

E-DNEVNIK UPUTE ZA RODITELJE

__________________________

 

PROJEKT BALTAZAR

PROJEKT "ZALOGAJČEK 2"

___________________

 

Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli

________________________

 

JAVNI POZIV ZA PONUDE

__________________________

LIKOVNA KULTURA

 

Tradicijske igračke I.

Tradicijske igračke II.

Tradicijske igračke III.

 

ETNO ELEMENTI
U DRUŠTVENIM IGRAMA

________________________

PODUZETNIŠTVO U PODRUČJU LIKOVNE KULTURE

____________________

KATALOG I CIJENE PROIZVODA
2015./16.

________

OPIS RADA- UZ GLAŽUTA

Babica i Dedek v keramiki

Keramičari-fotogalerija

_____________________

ISTRAŽIVAČKI RAD

TRADICIJSKA JELA
HUMSKO-SUTLANSKOG KRAJA
____________________

JEDINSTVENI  ZAGORSKI   STOL  u tehnici terakote

_______________________

DIZAJN U ETNO KULTURI HRVATSKOG ZAGORJA

ETNO  DIZAJN  U  KERAMICI

____________________________

 

 

___________________

BESPLATNO RJEŠAVANJE ZADATAKA IZ MATEMATIKE

O Š Viktora Kovačića

Comenius Hrvatsko-Poljski

PRAZNOGLAVICA

 

LIKOVNA SKUPINA

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 6. 2015.

Ukupno: 278800
Ovaj mjesec: 3021
Ovaj tjedan: 668
Danas: 40
POPIS UDŽBENIKA

 

UDŽBENICI

1.r. 5.r.
2.r. 6.r.
3.r. 7.r.
4.r. 8.r.

 

JELOVNIK

 

 

 

 

Školom upravlja Školski odbor.

Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana a, ostalih šest (6) imenuje i razrješuje :

 • učiteljsko vijeća dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
 • vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,
 • osnivač tri (3) člana samostalno

Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor:

 • imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra
 • razrješuje ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog Statuta
 • donosi Statut uz prethodnu suglasnost Osnivača, a na prijedlog ravnatelja Škole donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole
 • donosi školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole
 • donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja škole i nadzire njegovo izvršavanje
 • donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
 • daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona
 • na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • odlučuje o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna
 • odlučuje, uz suglasnost Osnivača, o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna
 • odlučuje uz suglasnost Osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina
  predlaže Osnivaču promjenu naziva i sjedišta Škole, promjenu odnosno dopunu djelatnosti, te donošenje drugih odluka vezano uz osnivačka prava
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi
 • bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 • u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
 • razmatra rezultate obrazovnog rada
 • obavlja druge poslove određene Zakonom, podzakonskim propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

 

 

 

POPIS ČLANOVA ŠKOLSKOG DOBORA

OŠ VIKTORA KOVAČIĆA HUM NA SUTLI

imenovanih 26.04.2017.

 

 

Red.

broj

 Ime i prezime

1.

Krešimir Čmelak

2.

Ksenija Ogrizek

3.

Tina Vuk

4.

Mirjana Petrak

5.

Vesna Kunštek - predsjednica

6.

Nevenka Miklaužić

7.

Jasna Ivić Pavić

 

preskoči na navigaciju